“Młodzi różnorodni – NIC O NAS BEZ NAS”

Czas trwania projektu: luty 2021 – listopad 2022

www.facebook.com/mlodziroznorodni

 Projekt ma celu szerzenie idei akceptacji różnorodności i wzmocnienie szans młodych zagrożonych wykluczeniem ze względu na: orientację seksualną i tożsamość płciową, spektrum autyzmu, pochodzenie etniczne.

Szkoła jest miejscem powielania społecznych schematów i postaw, również aktów dyskryminacji.
Badania wykazały, że aż 63% uczniów doświadczyło przemocy werbalnej, 33% – przemocy fizycznej, a 7% uczniów dotknęła przemoc fizyczna z użyciem niebezpiecznych narzędzi, powodujących obrażenia ciała (Biuro analiz i dokumentacji, Zespołu Informacji i Statystyk, Kancelarii Senatu z Kwietnia 2012).

Podczas projektu doświadczeni  samorzecznicy przeprowadzą działania antydyskryminacyjne w zgodzie z ideą „Nic o nas bez nas” w 2 szkołach podstawowych, 2 szkołach średnich i na 2 uczelniach.
Działania obejmą 2 warsztaty dla młodzieży, szkolenie lub webinarium dla nauczycieli oraz debatę z uczniami/studentami i nauczycielami, której celem będzie podkreślenie praw uczniów/studentów i zwiększenie równych szans w szkołach.

Zaplanowaliśmy także warsztaty rozwojowe i konsultacje dla młodych self-adwokatów pod okiem mentora- samorzecznika z danej grupy , których zwieńczeniem będą webiary ogólnodostępne.
Przeprowadzimy też kampanię społeczną “Młodzi różnorodni – Nic o nas bez nas” promująca akceptację różnorodności oraz ogólnopolską konferencję  ukazującą rezultaty projektu.

Bezpośrednimi działaniami obejmiemy 300 osób.
Przeszkolimy 12 self-adwokatów i 30 nauczycieli.
Dzięki realizacji projektu wzrośnie świadomość potrzeby akceptacji różnorodności wśród młodych oraz kadry szkolnej i akademickiej.

Fundacja Artonomia na co dzień działa na rzecz neuroróżnorodności.
Partnerzy projektu specjalizują się w działaniach antydyskryminacyjnych oraz pomocy osobom nieheteroseksualnym (Poradnia Psychologiczna Synergia), przeciwdziałaniu postawom ksenofobicznym, uprzedzeniom i rasizmowi (Stowarzyszenie Polaków Pochodzenia Afrykańskiego).
Ich członkami są self-adwokaci, którzy podzielą się swoim doświadczeniem.

Bądź z Nami!

Strona facebook projektu:

www.facebook.com/mlodziroznorodni

Organizator projektu:
Fundacja Artonomia

Partnerzy projektu:
Stowarzyszenie Polaków Pochodzenia Afrykańskiego
Poradnia Psychologiczna Synergia

Projekt “Młodzi różnorodni – NIC O NAS BEZ NAS” realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowany z Funduszy EOG.