STATUT FUNDACJI „ARTONOMIA”

 

Rozdział I: Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Fundacja „ARTONOMIA”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została przez: 

 1. Paulinę Zawadzką zwaną dalej Fundatorem w dniu 29.11.2017r., 

aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Weronikę Jarzyło w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, ul. Plac Wilsona 4 m. 82.

 

§ 2

 

 1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

 2. Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Fundacja może działać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

 

 § 3

 

 1. Fundacja ma osobowość prawną. 

 2. Fundacja może używać pieczęci z nazwą i adresem Fundacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 3. Fundacja może używać znaku graficznego (wg załączonego wzoru). Fundacja może dla celów współpracy z podmiotami spoza Polski posługiwać się tłumaczeniem swojej nazwy. 

 4. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, zwłaszcza o podobnym profilu działania. 

 5. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 6. Fundacja może tworzyć oddziały i filie.

 7. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

 8. Fundacja może zatrudniać pracowników.

 9. Fundacja może tworzyć spółki prawa handlowego i przystępować do istniejących spółek.

 

§ 4

 

Właściwym ministrem jest minister właściwy do spraw minister rodziny i polityki społecznej.

 

Rozdział III: Cele i zasady działania Fundacji

 

§ 5

 

 1. Fundacja prowadzi swoją działalność realizując następujące cele:

 1. wyrównywanie szans w edukacji; 

 2. propagowanie i wspieranie edukacji dostosowanej do indywidualnych potrzeb uczniów; 

 3. umacnianie holistycznego widzenia problemów ludzkich, rodzinnych i społecznych;

 4. budowania holistycznego systemu wsparcia w zakresie zindywidualizowanej edukacji, terapii oraz wsparcia rodzin;

 5. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży defaworyzowanej lub zagrożonej wykluczeniem oraz ich rodzin, osób niepełnosprawnych, osób należących do mniejszości narodowych, imigrantów;

 6. promocja wolontariatu jako sposobu niesienia pomocy;

 7. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i zdrowego trybu życia;

 8. wspieranie osób niepełnosprawnych i ich rodzin;

 9. niesienie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

 10. wspieranie integracji międzynarodowej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

 11. upowszechnianie wiedzy o autyzmie i pokrewnych zaburzeniach rozwoju oraz sposobach ich terapii;

 12. propagowanie i wdrażanie zasad dobrej praktyki, w szczególności standardów diagnozy, edukacji i terapii spektrum autyzmu oraz zaburzeń pokrewnych;

 13. wspieranie instytucji oraz osób w zakresie metod pracy z osobami z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju;

 14. wspieranie osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju w zakresie diagnostyki, terapii, rehabilitacji oraz pomocy medycznej;

 15. budowanie międzynarodowej sieci pomocy osobom z autyzmem i ich rodzinom.

 1. Działalność statutowa będzie finansowana przez Fundację. Fundacja realizuje swoje cele poprzez podejmowanie następujących działań:

 1. udzielanie pomocy i wsparcia poprzez przekazywanie wiedzy, konsultacje, doradztwo, w szczególności przez organizowanie szkoleń i kursów także on-line;

 2. kształcenie specjalistów na terenie Rzeczypospolitej Polski i poza jej granicami;

 3. badanie i ocena uwarunkowań rynku edukacyjno – diagnostyczno – terapeutycznego;

 4. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych;

 5. organizowanie wolontariatu;

 6. organizowanie i prowadzenie form aktywnego wypoczynku; 

 7. współpracę z osobami fizycznymi, organizacjami, instytucjami, władzami samorządowymi, rządowymi w Polsce i poza jej granicami, w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;

 8. organizowanie i wspieranie kampanii społecznościowych;

 9. współpracę z uczelniami wyższymi, instytutami naukowymi w Polsce i poza jej granicami;

 10. zakładanie, prowadzenie i wspieranie ośrodków dla osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju;

 11. realizację projektów związanych ze sztuką, kreatywnością i rozwojem osobistym;

 12. organizowanie akcji i kampanii społecznych, seminariów, dyskusji, warsztatów, konferencji, wykładów, szkoleń, odczytów, konkursów, także w formie on-line oraz innych form przekazywania wiedzy; 

 13. prowadzenie poradnictwa oraz udzielanie konsultacji w tematach spektrum autyzmu, zaburzeń pokrewnych, wsparcia rodzin, rozwoju osobistego, zdrowego stylu życia;

 14. prowadzenie zajęć terapeutycznych, rozwojowych oraz diagnoz;

 15. zakup pomocy terapeutycznych, urządzeń niezbędnych do terapii dzieci, młodzieży i dorosłych osób ze spektrum autyzmu;

 16. realizowanie programów na rzecz osób z autyzmem, pokrewnymi zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin;

 17. współorganizowanie, finansowanie, prowadzenie placówek oświatowych, wychowawczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz instytucji doradczych dla dzieci i dorosłych;

 18. inicjowanie powstawania organizacji, klubów, stowarzyszeń;

 19. organizowanie wyjazdów i spotkań integracyjnych, sportowych i artystycznych

 20. tworzenie programów wsparcia dla mniejszości narodowych oraz imigrantów;

 21. działalność informacyjna i wydawnicza;

 22. prowadzenie funduszy celowych;

 23. organizowania imprez charytatywnych, koncertów, wystaw, loterii, aukcji;

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami. 

 

§ 6 

 

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów, w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 2. Zakres prowadzonej działalności gospodarczej przez Fundację określony jest wg wskazanych niżej oznaczeń Polskiej Klasyfikacji Działalności: 

 1. PKD 52.63.B – sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej nie sklasyfikowana. 

 2. PKD 58.11.Z – wydawanie książek;

 3. PKD 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza;

 4. PKD 72.20.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;

 5. PKD 85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

 6. PKD 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

 7. PKD 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację;

 8. PKD 86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna; 

 9. PKD 88.10.Z – pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;

 10. PKD 88.91.Z – opieka dzienna nad dziećmi;

 1. Na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej przeznacza się, z posiadanego przez Fundację majątku, środki pieniężne w kwocie 1.500 zł.

 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub w formach organizacyjnie wyodrębnionych.

 3. Dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej są przeznaczane na realizację celów Fundacji.

 

 

Rozdział IV: Majątek i dochody Fundacji

 

§ 7

 

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 3000 złotych oraz mienie nabyte przez Fundację w trakcie jej funkcjonowania. 

 2. Mienie nabyte przez Fundację może pochodzić z: 

  1. dochodów z działalności gospodarczej;

  2. dochodów z odpłatnej działalności statutowej; 

  3. darowizn, spadków, zapisów; 

  4. subwencji i dotacji;

  5. odsetek i lokat bankowych, 

  6. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego; 

  7. z innego rodzaju przysporzeń poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej;

 1. Majątek Fundacji oraz środki uzyskiwane przez Fundację przeznaczane są na realizację celów Fundacji oraz pokrycie kosztów jej funkcjonowania.

 2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli donatorzy nie postanowili inaczej. 

 3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. 

 4. Zarząd może uchwalać regulaminy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację. 

 

Rozdział IV: Zarząd Fundacji

 

§ 8

 1. Zarząd Fundacji (dalej: „Zarząd”) składa się z jednej do trzech osób – w tym Prezesa Zarządu.  

 2. Członkowie Zarządu (w tym Prezes Zarządu) są powoływani przez Fundatora. 

 3. Kadencja członka Zarządu (w tym Prezesa Zarządu) trwa 4 lata. Funkcję członka Zarządu (w tym Prezesa Zarządu) można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.  

 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

 

 1. złożenia przez członka Zarządu (w tym Prezesa Zarządu) pisemnego oświadczenia o rezygnacji innemu członkowi Zarządu; jeśli Zarząd jest jednoosobowy oświadczenie o rezygnacji składa się Fundatorowi;

 2. trwałej niezdolności do pełnienia funkcji lub śmierci;

 3. odwołania przez Fundatora.

 1. Członek Zarządu (w tym Prezes Zarządu) może zostać odwołany przez Fundatora przed końcem kadencji w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku nienależytego wypełniania funkcji lub istotnego naruszenia postanowień Statutu.

 2. Członek Zarządu (w tym Prezes Zarządu) z tytułu pełnionej funkcji może otrzymywać wynagrodzenie na podstawie umowy o prace, umowy cywilnoprawnej lub innego stosunku prawnego. Zasady i wysokość wynagrodzenia danego członka Zarządu (w tym Prezesa Zarządu) ustala Zarząd po uprzednim uzyskaniu zgody Fundatora.

 3. Do zawierania w imieniu Fundacji umów z członkiem Zarządu (w tym Prezesem Zarządu) uprawniony jest Zarząd reprezentowany przez innego członka Zarządu lub pełnomocnik powołany uchwałą Zarządu. 

 4. Fundator może wchodzić w skład Zarządu. 

 5. W skład pierwszego Zarządu wchodzi Fundator Paulina Zawadzka jako Prezes Zarządu oraz Anna Jędrzejewska jako Członek Zarządu. 

 6. W trakcie trwania kadencji Zarządu, Fundator może powołać nowych członków Zarządu (maksymalnie do liczby członków Zarządu określonej w ust. 1). 

 

§ 9

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub Członek Zarządu jednoosobowo. 

 3. Oświadczenia składane Fundacji oraz doręczenie pism mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu.

 4. Kompetencje Zarządu obejmują w szczególności:

 1. prowadzenie bieżących spraw Fundacji i realizację celów statutowych Fundacji;

 2. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

 3. zarząd majątkiem Fundacji; 

 4. zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji; 

 5. przygotowywanie i składanie sprawozdań z działalności Fundacji w przypadkach przewidzianych prawem;

 6. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów, w tym składanie odpowiednich oświadczeń w tym zakresie.

 1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.

 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 

 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, informując o planowanym posiedzeniu Członków Zarządu poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości e-mail nie później niż na 7 dni przed planowanym posiedzeniem. 

 4. Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę członków obecnych, chyba że Statut stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.

 5. Uchwała Zarządu może być podjęta w trybie obiegowym, bez odbywania posiedzenia, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

§ 10

 

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku.

 2. Uchwałę o likwidacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności wszystkich członków Zarządu. 

 3. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji przeznacza się na rzecz organizacji o zbliżonych celach.

 

§ 11

 

 1. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane za zgodą Fundatora przez Zarząd uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu uprawnionych do głosowania. 

 2. Zmiany w Statucie nie mogą prowadzić do zmiany pierwotnie wyznaczonych celów Fundacji, mogą jednak zmierzać do ich poszerzenia o inne – zgodne z pierwotnymi – celami. 

 3. Zmiany w Statucie dotyczące pierwotnie wyznaczonych celów Fundacji mogą być dokonywane przez Zarząd w trybie określonym w ust. 1 po uprzednim przedłożeniu projektu zmian Fundatorowi i uzyskaniu jego pisemnej zgody na podjęcie uchwały.