SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2018

Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego.

§ 2. (Zachowano oryginalną numerację paragrafów i punktów z  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.)

 

1. Dane rejestracyjne fundacji. 

   Nazwa fundacji

   ARTONOMIA

   siedziba i adres fundacji

   UL. KAROLA SZYMANOWSKIEGO 3/38,
   03- 477 WARSZAWA

   aktualny adres do korespondencji

   UL. KAROLA SZYMANOWSKIEGO 3/38,
   03-477 WARSZAWA

   adres poczty elektronicznej

   email@paulinazawadzka.com

   Regon

   369952766

   data wpisu w KRS

   12 kwietnia 2018

   numer KRS

   0000727327

   Dane członków zarządu fundacji:

   Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja
   (według aktualnego wpisu w KRS)

   Paulina Zawadzka, Prezes Zarządu

   Anna Jędrzejewska, Członek Zarządu

Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu).

   1) wyrównywanie szans w edukacji;
   2) propagowanie i wspieranie edukacji dostosowanej do indywidualnych potrzeb uczniów;
   3) umacnianie holistycznego widzenia problemów ludzkich, rodzinnych i społecznych;
   4) budowania holistycznego systemu wsparcia w zakresie zindywidualizowanej edukacji, terapii oraz wsparcia rodzin;
   5) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży defaworyzowanej lub zagrożonej wykluczeniem oraz ich rodzin, osób niepełnosprawnych, osób należących do mniejszości narodowych, imigrantów;
   6) promocja wolontariatu jako sposobu niesienia pomocy;
   7) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i zdrowego trybu życia;
   8) wspieranie osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
   9) niesienie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
   10) wspieranie integracji międzynarodowej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
   11) upowszechnianie wiedzy o autyzmie i pokrewnych zaburzeniach rozwoju oraz sposobach ich terapii;
   12) propagowanie i wdrażanie zasad dobrej praktyki, w szczególności standardów diagnozy, edukacji i terapii spektrum autyzmu oraz zaburzeń pokrewnych;
   13) wspieranie instytucji oraz osób w zakresie metod pracy z osobami z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju;
   14) wspieranie osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju w zakresie diagnostyki, terapii, rehabilitacji oraz pomocy medycznej;
   15) budowanie międzynarodowej sieci pomocy osobom z autyzmem i ich rodzinom.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczywiście prowadzonej działalności statutowej).

Działania określone w Statucie to:
   1) udzielanie pomocy i wsparcia poprzez przekazywanie wiedzy, konsultacje, doradztwo, w szczególności przez organizowanie szkoleń i kursów także on-line;
   2) kształcenie specjalistów na terenie Rzeczypospolitej Polski i poza jej granicami;
   3) badanie i ocena uwarunkowań rynku edukacyjno – diagnostyczno –terapeutycznego;
   4) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych;
   5) organizowanie wolontariatu;
   6) organizowanie i prowadzenie form aktywnego wypoczynku;
   7) współpracę z osobami fizycznymi, organizacjami, instytucjami, władzami samorządowymi, rządowymi w Polsce i poza jej granicami, w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
   8) organizowanie i wspieranie kampanii społecznościowych;
   9) współpracę z uczelniami wyższymi, instytutami naukowymi w Polsce i poza jej granicami;
   10) zakładanie, prowadzenie i wspieranie ośrodków dla osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju;
   11) realizację projektów związanych ze sztuką, kreatywnością i rozwojem osobistym;
   12) organizowanie akcji i kampanii społecznych, seminariów, dyskusji, warsztatów, konferencji, wykładów, szkoleń, odczytów, konkursów, także w formie on-line oraz innych form przekazywania wiedzy;
   13) prowadzenie poradnictwa oraz udzielanie konsultacji w tematach spektrum autyzmu, zaburzeń pokrewnych, wsparcia rodzin, rozwoju osobistego, zdrowego stylu życia;
   14) prowadzenie zajęć terapeutycznych, rozwojowych oraz diagnoz;
   15) zakup pomocy terapeutycznych, urządzeń niezbędnych do terapii dzieci, młodzieży i dorosłych osób ze spektrum autyzmu;
   16) realizowanie programów na rzecz osób z autyzmem, pokrewnymi zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin;
   17) współorganizowanie, finansowanie, prowadzenie placówek oświatowych, wychowawczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz instytucji doradczych dla dzieci i dorosłych;
   18) inicjowanie powstawania organizacji, klubów, stowarzyszeń;
   19) organizowanie wyjazdów i spotkań integracyjnych, sportowych i artystycznych
   20) tworzenie programów wsparcia dla mniejszości narodowych oraz imigrantów;
   21) działalność informacyjna i wydawnicza;
   22) prowadzenie funduszy celowych;
   23) organizowania imprez charytatywnych, koncertów, wystaw, loterii, aukcji.

Charakterystyka działalności Fundacji w okresie od 12.04 do 31.12.2018.
   
   W roku 2018 działalność Fundacji skupiona była na pomocy osobom w spektrum autyzmu i ich rodzinom oraz na zwiększaniu wiedzy i świadomości na ten temat u specjalistów, nauczycieli oraz szeroko rozumianym społeczeństwie.
   Prowadzono także zajęcia dla dzieci i młodzieży z rodzinnych domów dziecka, pogotowia opiekuńczego oraz rodzin
zastępczych.
   Fundacja przeprowadziła następujące działania, które były w całości bezpłatne dla ich odbiorców:
      – prowadzenie bloga oraz fanpage’u, mającego na zwiększanie świadomości na temat spektrum autyzmu – https://www.autyzm-blog.pl/
      – konsultacje indywidualne (dwoje dzieci, jedna osoba dorosła w spektrum autyzmu); W ramach konsultacji Fundacja przygotowała próbną rozmowę o pracę dla mężczyzny z zespołem Aspergera;
      – spotkania otwarte NIC O NAS BEZ NAS, które zorganizowano w otwartej publicznej przestrzeni- w Klubokawiarni Życie jest Fajne, zatrudniającej dorosłe osoby z autyzmem (cztery spotkania, w których uczestniczyło 77
osób);

   Fundacja była wykonawcą zadań w projektach, w których uzyskała wynagrodzenie za swoje działania, jednak odbiorcy uczestniczyli w nich bezpłatnie, gdyż finansowanie pochodziło z innych żródeł:
      – przeprowadzono warsztaty dla dzieci i młodzieży z rodzinnych domów dziecka, pogotowia opiekuńczego oraz rodzin zastępczych oraz konsultacje dla opiekunów tych dzieci,
      – podjęto opiekę nad osobami niepełnosprawnymi podczas projektu Fundacji Kultura bez Barier,
      – przeprowadzono szkolenie dla rodziców dzieci w spektrum autyzmu na temat umiejętności społecznych w Ośrodku Rehabilitacji Pulmo.

   Ponadto Fundacja prowadziła szereg działań odpłatnych dla odbiorców, realizując główne cele statutowe. Przeprowadzono:
      -konsultacje indywidualne dla dzieci i dorosłych;
      -turnus stacjonarny „Do szkoły, gotowi, start!”- 5 dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera przez 5 dni uczestniczyło w zajęciach rozwijających kompetencje społeczne potrzebne w szkole;
      – Trening Umiejętności Społecznych- cotygodniową terapię indywidualną oraz grupową dla dzieci w spektrum autyzmu;

   Do odpłatnych działań należy zaliczyć także przeprowadzone warsztaty i szkolenia:
      – szkolenie „Nowy Trening Umiejętności Społecznych” (dwa szkolenia, w których łącznie wzięło udział 34 osoby),
      – Szkolenie „Nauczyciel Wspomagający w pracy z uczniem w spektrum autyzmu” (dwa szkolenia, w których wzięło udział 42 osoby),
      – warsztaty na zamówienie dla kadry domu dziecka.

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych.

Główne zdarzenia prawne o skutkach finansowych to umowy zlecenia na pracę polegająca na prowadzeniu szkoleń lub zajęć terapeutycznych. W wyniku tych umów – Fundacja wypłacała wynagrodzenia, ale też uzyskała przychody. Największe przychody pochodziły z przeprowadzonych szkoleń.

3. Działalność gospodarcza: informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą
(niepotrzebne skreślić): TAK PROWADZIŁA / NIE PROWADZIŁA

 

Informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS (należy podać kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody i opis słowny faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej).

   1) PKD 52.63.B – sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej nie sklasyfikowana.
   2) PKD 58.11.Z – wydawanie książek;
   3) PKD 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza;
   4) PKD 72.20.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
   5) PKD 85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
   6) PKD 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
   7) PKD 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację;
   8) PKD 86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna;
   9) PKD 88.10.Z – pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
   10) PKD 88.91.Z – opieka dzienna nad dziećmi;

W działaniach Fundacji w roku 2018 przeważały:
   – PKD 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
   – PKD 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację.

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np. kserokopii, podjętych w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać, iż zarząd nie podejmował uchwał). 

      Załączniki w formie kserokopii.

5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy) (należy w tym miejscu podać też przychody z działalności gospodarczej).

   Przychody 37 757,34 zł
   Przychody z działalności statutowej 26 627,11
   Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 4 977,11
      – darowizny 2 367,11
      – pozostałe 2 610,00
   Przychody z działalności statutowej odpłatnej 21 650,00
   Przychody PDOP 11 130,23

Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z podaniem kosztów tych świadczeń (należy podać osobno przychody i koszty).

   Przychody z działalności statutowej odpłatnej 21 650,00
   Koszty statutowe 34 712,39

   Przychody ogółem:

   37 757,34

   w tym przychody uzyskane w gotówce:

   —

Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona:

   wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. przychody minus koszty)

   7 666,65

   procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł

   29,47%

6. Informacje o poniesionych kosztach na:

   a) realizację celów statutowych

   34 712,39

   b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)

   —

   c) działalność gospodarczą

   3 463,58

   d) pozostałe koszty

   —

w tym koszty poniesione w gotówce na:

   a) realizację celów statutowych

   –

   b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)

   –

   c) działalność gospodarczą

   –

   d) pozostałe koszty

   –

7. Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w fundacji.

   a) łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk oraz

   3 umowy zlecenia

       liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej

   –

   b) łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez fundację: w tym:

   –

      wynagrodzenia

   24 911,62

      nagrody

   –

      premie

    –

      inne świadczenia

   –

      wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej

   –

7. c) Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego  łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na:

   wynagrodzenia

   –

   nagrody

   –

   premie

   –

   inne świadczenia

   –

Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na:

   wynagrodzenia

   –

   nagrody

   –

   premie

   –

   inne świadczenia

   –

7. d) Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia.

      24 911,62

7. e) Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek.

      Fundacja nie udzielała pożyczek

7. f) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego).

      Raiffeisen Polbank stan konta na 31.12.2018: 2016,07

Wysokość środków finansowych zgromadzonych w gotówce

      —

7. g) Dane o wartościach nabytych obligacji oraz objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.

      —

7. h) Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie.

      —

7. i) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych.

      —

7. j) Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych (należy podać dwie wartości).

      —

8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone, zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności (należy podać informacje o realizowanych zadaniach publicznych i uzyskanych dotacjach, grantach, kosztach poniesionych na ich realizację oraz o wyniku finansowym).

   W roku 2018 Fundacja przystąpiła do konkursu Ministerstwa Kultury, wniosek został rozpatrzony pozytywnie, dotacja zostanie przyznana w roku 2019.
   W 2018 nie odnotowano żadnych wpływów w tym zakresie.

9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych. Fundacja składa terminowo deklaracje podatkowe i dokonuje płatności wynikających ze zobowiązań podatkowych.

   Fundacja składa terminowo deklaracje podatkowe i dokonuje płatności wynikających ze zobowiązań podatkowych.

10. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215).

NIE

     X

TAK

 

11. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji.

      —

§ 3. Informacja o przeprowadzonych w fundacji kontrolach w okresie sprawozdawczym oraz informacja o ich wynikach (należy wskazać organy kontrolujące i zakres kontroli).

      —

§ 4. Sprawozdanie powinno zostać przekazane w oryginale oraz podpisane przez co najmniej dwóch członków zarządu fundacji jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.

Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentacji fundacji:

 

 

Telefon: