Sprawozdanie z działalności FUNDACJI ARTONOMIA za rok 2019*

*zgodnie z §5 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529, z późn. zm.) sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego oraz składa się je każdego roku z działalności za rok ubiegły.

1.1 Dane fundacji.
Nazwa Fundacji  FUNDACJA ARTONOMIA
Siedziba i adres 03-477 Warszawa, Karola Szymanowskiego 3/38
Adres do korespondencji  03-477 Warszawa, Karola Szymanowskiego 3/38
E-mail  zawadzka.pauli@gmail.com
Telefon  668-534-019
Faks  
REGON  369952766
Data wpisu w KRS  12-04-2018
Nr KRS  0000727327
1.2 Dane dotyczące członków zarządu fundacji. (należy podać: imię i nazwisko, pełnioną funkcję)

1. Paulina Zawadzka – Prezes Zarządu

2. Anna Jędrzejewska – Członek Zarządu

….

1.3Cele statutowe fundacji.
 • wyrównanie szans w edukacji,
 • propagowanie i wspieranie edukacji dostosowanej do indywidualnych potrzeb uczniów,
 • umacnianie i propagowanie holistycznego widzenia problemów ludzkich, rodzinnych i społecznych
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży, zagrożonej wykluczeniem oraz ich rodzin, osób niepełnosprawnych, ,osób należących do mniejszości narodowych, imigrantów,
 • promocja wolontariatu, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i zdrowego trybu życia
 • niesienie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 • upowszechnianie wiedzy o autyzmie i pokrewnych zaburzeniach rozwoju oraz sposobach ich terapii,
 • propagowanie i wdrażanie zasad dobrej praktyki, w szczególności standardów diagnozy, edukacji i terapii spektrum autyzmu oraz zaburzeń pokrewnych,
 • wspieranie instytucji oraz osób w zakresie metod pracy z osobami z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju,
 • wspieranie osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju w zakresie diagnostyki, terapii, rehabilitacji oraz pomocy medycznej,
 • budowanie międzynarodowej sieci pomocy osobom z autyzmem i ich rodzinom
2.1 Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • udzielanie pomocy i wsparcia poprzez przekazywanie wiedzy, konsultacje, doradztwo, w szczególności przez organizowanie szkoleń i kursów, także on-line,
 • kształcenie specjalistów na terenie Rzeczypospolitej Polski i poza jej granicami,
 • badanie i ocena uwarunkowań rynku edukacyjno-diagnostyczno-terapeutycznego,
 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych,
 • organizowanie wolontariatu,
 • organizowanie i prowadzenie aktywnego wypoczynku,
 • współpracę z osobami fizycznymi, organizacjami, instytucjami, władzami samorządowymi, rządowymi w Polsce i poza jej granicami, w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
 • organizowanie i wspieranie kampanii społecznościowych,
 • realizację projektów związanych ze sztuką, kreatywnością i rozwojem osobistym,
 • organizowanie seminariów, dyskusji, warsztatów, konferencji, wykładów, szkoleń, odczytów, konkursów, także w formie on-line oraz innych form przekazywania wiedzy
 • prowadzenie poradnictwa oraz udzielanie konsultacji w tematach spektrum autyzmu i zaburzeń pokrewnych,
 • prowadzenie zajęć terapeutycznych i rozwojowych,
 • organizowanie wyjazdów i spotkań integracyjnych

Charakterystyka działalności Fundacji ARTONOMIA w okresie 01.01.2019. do 31.12.2019.

W roku 2019 działalność Fundacji skupiona była na pomocy osobom w spektrum autyzmu i ich rodzinom oraz na zwiększaniu wiedzy i świadomości na ten temat u specjalistów, nauczycieli oraz w szeroko rozumianym społeczeństwie. Prowadzono także działania, których celem było zmniejszenie wykluczania społecznego oraz wzmocnienie integracji osób neurotypowych z osobami w spektrum autyzmu i z osobami niepełnosprawnymi.

Fundacja przeprowadziła następujące działania, które były w całości bezpłatne dla ich odbiorców:

– prowadzenie bloga oraz fanpage-ów, mających na celu zwiększanie wiedzy i świadomości na temat spektrum autyzmu:

– spotkania otwarte NIC O NAS BEZ NAS, które zorganizowano w otwartej publicznej przestrzeni- w Klubokawiarni Życie jest Fajne, zatrudniającej dorosłe osoby z autyzmem oraz Klubokawiarni Pożytecznej, zatrudniającej osoby niepełnosprawne. Przeprowadzono 7 spotkań, w których łącznie wzięło udział 87 osób. Spotkania te umożliwiają wymianę doświadczeń pomiędzy osobami w spektrum autyzmu, rodzicami, nauczycielami i innymi osobami zainteresowanymi tematem. Jest to bardzo ważny element naszej działalności, gdyż daje możliwość wypowiedzenia się osobom z autyzmem, a nauczycielom i rodzicom zdobycia wiedzy bez konieczności płacenia;

– Kreatywne Warsztaty Integracyjne „Sztuka Tajemnic” – projekt w 80 % dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Warsztaty zorganizowano dla 3 grup wiekowych 10-13 lat, 14-18, 18+.  Każda grupa liczyła 10 uczestników i wzięła udział w 5-ciu spotkaniach- Tematy spotkań:
1. Warsztaty Integracyjne wprowadzające do tematu „Jestem dziełem sztuki”.
2. Warsztaty „Oblicza natury”  w Muzeum Narodowym
3. Warsztaty w Muzeum Narodowym w formie pokoju zagadek „Odkryj tajemnice muzeum”
4. Warsztaty na terenie Escape Room – Dom Zagadek „Czy uda nam się wydostać?”
5. Warsztaty podsumowujące – „Nasza sztuka tajemnic”.

– bezpłatny udział w komercyjnych szkoleniach Fundacji dla rodziców, dorosłych osób autystycznych.

Fundacja Artonomia nieodpłatnie wspierała zaprzyjaźnioną Fundację Kokonovo w przygotowaniu II Międzynarodowej Konferencji NIC O NAS BEZ NAS, przygotowując jej program, sprawując patronat merytoryczny, pozostając w kontakcie z prelegentami, pomagając przy materiałach dla uczestników, oraz prowadząc całe wydarzenie. Była to konferencja dla rodziców, nauczycieli i dorosłych osób w spektrum autyzmu- wzięło w niej udział 150 osób.

Fundacja była wykonawcą zadań w projektach, w których uzyskała wynagrodzenie za swoje działania, jednak odbiorcy uczestniczyli w nich bezpłatnie, gdyż finansowanie pochodziło z innych źródeł:

– przeprowadzone szkolenia dla rodziców dzieci w spektrum autyzmu w Ośrodku Rehabilitacji Pulmo.

Ponadto Fundacja prowadziła szereg działań odpłatnych dla odbiorców, realizując główne cele statutowe. Przeprowadzono: 

– integracyjny obóz sportowy dla 11 uczestników- uczniów szkoły podstawowej w spektrum autyzmu i neurotypowych;

– Trening Umiejętności Społecznych- od stycznia do czerwca 2019 r. prowadzono cotygodniową terapię indywidualną oraz grupową dla dzieci w spektrum autyzmu; (z zajęć TUS korzystało 4 uczestników);

– cotygodniowe spotkania rozwojowe „Sztuka Życia” dla 6 osób dorosłych w spektrum autyzmu.

Do odpłatnych działań, które umożliwiają realizację celów Fundacji  należy zaliczyć przeprowadzone warsztaty i szkolenia:

– 23.02.- „Uczeń z Zespołem Aspergera”- 10 osób

– 26.02.- „Nauczyciel Wspomagający”- 34 osoby

– 02.03.- „Nauczyciel Wspomagający”- 22 osoby

– 30.03.- „Nauczyciel Wspomagający”- 15 osób

– 13.04.- „Dziewczyny w spektrum autyzmu”- 18 osób

– 11.05.- „Myślenie wizualne w pracy z uczniem w spektrum autyzmu”- 8 osób

– 08.06.- „Dziewczyny w spektrum autyzmu. Doświadczenia i wyzwania.”- 21 osób

– 14.09.- „Dziewczyny w spektrum autyzmu. Doświadczenia i wyzwania.”- 9 osób

– 28-29.09- „Nowy Trening Umiejętności Społecznych”- 11 osób

– 12.10.- „Nauczyciel Wspomagający”- 13 osób

– 12-13.10- „Trening Umiejętności Społecznych”- 12 osób

– 16.11.- „Myślenie wizualne w pracy z uczniem w spektrum autyzmu”- 8 osób

– 07.12- „Nauczyciel Wspomagający”- 10 osób

– 07.-08.12.- „Nowy Trening Umiejętności Społecznych”- 25 osób

– 14.12. – „Dziewczyny w spektrum autyzmu. Doświadczenia i wyzwania.”- 16 osób.

Ponadto często udzielamy porad i konsultacji osobiście, mailowo lub telefonicznie, za które nie pobieramy opłat, ponieważ ważny jest dla nas nieustanny kontakt z osobami, które korzystają z działań Fundacji.

2.2 Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych.

W roku 2019 Fundacja otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Rozwoju Kultury w wysokości 30 tysięcy złotych na projekt Kreatywne Warsztaty Integracyjne „Sztuka Tajemnic”.

 Podstawowym źródłem finansowania Fundacji była odpłatna działalność statutowa, głównie organizowanie odpłatnych warsztatów i szkoleń. W ten sposób pozyskaliśmy kwotę – 70 260,27 zł.

Ostatnim źródłem finansowania były darowizny w kwocie – 5 239,03 zł.

Łącznie przychód Fundacji wyniósł  – 105 499,30 zł.

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej wg wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.

W roku 2019 Fundacja Artonomia nie prowadziła działalności gospodarczej.

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (w załączeniu).

Załącznik 1 –  Protokół z zebrania

Załącznik 2 –  Uchwała 1/2020

Załącznik 3 –   Uchwała 2/2020           

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł oraz formy płatności (np. gotówka, przelew).

Przychody ogółem: 105 501,04 zł.

W tym:

a) ze spadku: 0,00 zł.

b) z zapisu: 0,00 zł.

c) z darowizn: 5 239,03 zł.

d) środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym:

– z budżetu państwa: 30 000,00 zł.

– z budżetu jednostek samorządu terytorialnego: 0,00 zł.

e) z innych źródeł (wskazać jakie): przychody finansowe – 1,74 zł.

f) z odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych (z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń): 70 260,27 z

g) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł: 0,00 zł.

6. Informacja o poniesionych kosztach z wyodrębnieniem formy płatności (np. gotówka, przelew).

Koszty ogółem: 106 107,11(tylko przelew)

W tym:

a) na realizację celów statutowych: 93 193,58 zł.

b) na administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.): 12 912,53 zł.

c) na działalność gospodarczą: 0

d) pozostałe koszty (wskazać jakie): koszty finansowe – 1,00 zł.

7. Dane w następującym zakresie:
7.1 Zatrudnienie w fundacji.

Liczba osób zatrudnionych ogółem:

W tym:

a) wg zajmowanych stanowisk: brak zatrudnienia

b) osoby zatrudnione wyłącznie w działalności gospodarczej: brak zatrudnienia

7.2. Wynagrodzenia.
7.2.1 Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację. (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej)

Łączna kwota wynagrodzeń w roku 2019 wyniosła:

 • wynagrodzenia – brak
 • nagrody  – brak
 • premie – brak
 • inne świadczenia – brak
7.2.2 Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą. (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia)

W roku 2019 nie wypłacono żadnych wynagrodzeń członkom zarządu i innych organów fundacji.

7.2.3 Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia.

Wynagrodzenie z umów-zlecenia i umów o dzieło wyniosły – 53 108,31 zł.

7.3 Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne. (z podziałem wg ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców, warunków przyznania pożyczek wraz z podaniem podstawy statutowej ich udzielenia)

W 2019 roku Fundacja nie udzielała pożyczek.

7.4 Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej w przypadku rachunku członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, oraz kwoty zgromadzone w gotówce.

Na dzień 31.12.2019 roku Fundacja Artonomia posiadała jeden rachunek bankowy bieżący w BNP PARIBAS o numerze 39 1750 0012 0000 0000 3979 4427, który wykazywał następujące saldo końcowe – 3 557,43 zł.

7.5 Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.

Fundacja Artonomia nie nabyła w roku 2019 żadnych obligacji. Nie posiada akcji w spółkach prawa handlowego.

7.6 Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to nabycie.

Fundacja Artonomia nie nabyła w roku 2019 żadnych nieruchomości.

7.7Nabyte pozostałe środki trwałe.

Fundacja Artonomia nie nabyła w roku 2019 żadnych środków trwałych.

7.8 Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych.

Stan aktywów Fundacji Artonomia na dzień 31.12.2019 wynosił – 4 585,43 zł.

Łączna kwota zobowiązań i rezerw na zobowiązania  wynikających z bilansu Fundacji sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 2 610,13 zł.

8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe
i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności.

Realizacja zadania zleconego dnia 14.05.202 na podstawie umowy 04902/19/FPK/NCK zawartej z Ministerstwem  Kultury i Dziedzictwa Narodowego ( Funduszu Promocji Kultury ) – dofinansowanie projektu Kreatywne Warsztaty Integracyjne „Sztuka Tajemnic” w wysokości 30 000,00 zł. oraz wkład własny Fundacji w wysokości 7 600,00 zł. Cała kwota przeznaczona została na realizację projektu, z którego sprawozdanie zostało złożone w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

Zobowiązania podatkowe:

 1. PIT4 – 396,00 zł.

Fundacja składa deklaracje podatkowe PIT4R, CIT8 i CIT8/0

10. Informacja, czy fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723, 1075, 1499, 2215).

Nie dotyczy.

11. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną
na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji.

Nie dotyczy.

12. Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzana kontrola oraz jej wyniki.

W omawianym okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona żadna kontrola.