FUNDACJA ARTONOMIA – INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. ADMINISTRATOR

Administratorem Pana/Pani danych osobowych lub dziecka uczęszczającego na zajęcia, konsultacje, spotkania, warsztaty prowadzone przez Fundację jest Fundacja ARTONOMIA z siedzibą przy ul. Szymanowskiego /38, 03-477 Warszawa, tel. +48 668534019, www.artonomia.org, email@paulinazawadzka.com.

2. ŻRÓDŁO POZYSTKANIA DANYCH

Dane osobowe osób dorosłych, dzieci z danymi osobowymi rodziców lub opiekunów prawnych podawane są przez Państwa, rodziców lub opiekunów prawnych bezpośrednio w momencie rozpoczynania zajęć, korzystania z konsultacji, zapisów na szkolenia, warsztaty lub podejmowania innej współpracy z Fundacją.

3. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych, przetwarza zarówno dane kontaktowe, jak również dane identyfikacyjne. Z uwagi na specyfikę pracy Fundacji – prowadzonych działań na rzecz osób ze spektrum autyzmu, Administrator przetwarza także dane dotyczące zdrowia.

4. CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Dane osobowe osób dorosłych, dzieci oraz ich rodziców lub opiekunów mogą być przetwarzane w celu realizacji umowy o przeprowadzenie szkolenia, konsultacji, zajęć lub innych działań Fundacji [art. 6 ust. 1 lit. b RODO].

Fundacja przetwarza dane dotyczące zdrowia w celu udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostyka, profilaktyka, terapia) oraz zarządzania usługami opieki zdrowotnej (np. rozliczeń z płatnikiem, prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, weryfikacji tożsamości przed wizytą) – [podstawa prawna art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. przepisami regulującymi proces udzielania świadczeń zdrowotnych].

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Fundacja przechowuje dane osobowe do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń.

Dane dotyczące zdrowia są przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w szczególności przez okres czasu wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres co najmniej 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.

6. PODMIOTY, KTÓRYM FUNDACJA UDOSTĘPNIA DANE

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe mogą być przekazywane także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT oraz podmiotom przetwarzającym należącym do grupy podwykonawców – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

7. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Przysługują Państwu następujące prawa:

  1. prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania danych osobowych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych z tym zastrzeżeniem, że przepisy prawa mogą nakładać na Administratora obowiązek przechowywania Państwa dokumentacji medycznej przez określony czas;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do przeniesienia danych osobowych;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych, w tym m.in. konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej, identyfikacji pacjenta. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego.