REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1
[postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania ze Strony Internetowej Fundacji ARTONOMIA.

 2. Strona Internetowa jest prowadzona przez Fundację ARTONOMIA, wpisaną do Rejestru stowarzyszeń́, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000727327, NIP: 1132970144, regon: 369952766, email@paulinazawadzka.com.

 3. Wskazane poniżej terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

Cena

cena brutto Produktu podana w Sklepie dostępnym na Stronie Internetowej;

Darowizna

umowa, przez którą Użytkownik zobowiązuje się do bezpłatnego przekazania określonej sumy pieniężnej na rzecz Fundacji;

Formularz Darowizny

funkcjonalność Strony Internetowej pozwalająca na dokonanie Darowizny poprzez wskazanie określonej sumy pieniężnej, a także na wybór metody płatności;

Formularz Zamówienia

funkcjonalność Strony Internetowej pozwalająca na złożenie Zamówienia poprzez wskazanie i dodanie Produktu do elektronicznego koszyka, a także na wybór sposobu dostawy Produktu i metody płatności;

Fundacja

podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu;

Użytkownik

osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Strony Internetowej;

Konsument

Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej zamówienia Produktu niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

Produkt

rzecz oferowana przez Fundację do zakupu za pośrednictwem Sklepu;

Sklep

sklep internetowy prowadzony przez Fundację, dostępny na Stronie Internetowej;

Strona Internetowa

strona internetowa prowadzona przez Fundację;

Umowa

umowa sprzedaży Produktu, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Fundacją z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość;

Zamówienie

prowadzące do zawarcia Umowy oświadczenie woli Użytkownika, określające rodzaj i ilość Produktu, który Użytkownik chce zamówić, sposób zapłaty, sposób dostawy oraz dane Użytkownika.

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony Internetowej wymagane jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu, konta poczty internetowej oraz posiadanie przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 10 lub wyższej, Chrome w wersji 35 lub wyższej, Firefox w wersji 35 lub wyższej, Opera w wersji 33 lub wyższej albo Safari w wersji 8 lub wyższej. W przeglądarce internetowej powinna być włączona obsługa JavaScript i plików cookies.

 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych podczas korzystania ze Strony Internetowej, Fundacja podejmie odpowiednie środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby postronne danych przesyłanych przez Internet.

 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dobrymi obyczajami. W szczególności nie może on dostarczać treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym jakiekolwiek prawa Fundacji lub osób trzecich.

 

§ 2
[usługi świadczone drogą elektroniczną]

 1. Fundacja świadczy za pośrednictwem Strony Internetowej na rzecz Użytkowników następujące usługi drogą elektroniczną:

             1. umożliwienie Użytkownikom dodania Produktu do elektronicznego koszyka oraz udostępnienie Formularza Zamówienia w celu zawarcia Umowy („Usługa Dotycząca Umów”).
             2. umożliwienie Użytkownikom przekazania określonej sumy pieniężnej na rzecz Fundacji oraz udostępnienie Formularza Darowizny w celu dokonania Darowizny („Usługa Dotycząca Darowizny”)

 1. Wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną, o których mowa w ust. 1, Fundacja świadczy bezpłatnie. Jedynym kosztem, który ponosi Użytkownik jest koszt Produktu i koszt Darowizny.

 2. Usługa Dotycząca Umów jest jednorazowa i ulega zakończeniu z momentem złożenia przez Użytkownika Zamówienia (kliknięcia przycisku “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”) albo opuszczenia przez niego strony z Formularzem Zamówienia bez złożenia Zamówienia. Przed złożeniem Zamówienia (kliknięciem przycisku “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”), Użytkownik ma prawo do zrezygnowania ze złożenia Zamówienia w dowolnym momencie.

 3. Usługa Dotycząca Darowizny jest jednorazowa i ulega zakończeniu z momentem dokonania przez Użytkownika wpłaty wskazanej przez niego sumy pieniężnej na rzecz Fundacji (kliknięcia przycisku “Wpłać teraz”) albo opuszczenia przez niego strony z Formularzem Darowizny bez dokonania Darowizny. Przed dokonaniem Darowizny (kliknięciem przycisku “Wpłać teraz”), Użytkownik ma prawo do zrezygnowania z dokonania Darowizny w dowolnym momencie.

 4. Dokonanie Darowizny za pośrednictwem Formularza Darowizny wymaga dokonania czynności, o których mowa w § 3 Regulaminu.

 5. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia wymaga dokonania czynności, o których mowa w § 4 Regulaminu.

 6. Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych elektronicznie, o których mowa w niniejszym paragrafie. Reklamacja może zostać złożona w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: email@paulinazawadzka.com lub pisemnie na adres: Fundacja ARTONOMIA ul. Karola Szymanowskiego 38, 03-477 Warszawa.

 7. Fundacja rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

§ 3
[Darowizny]

  1. Fundacja umożliwia Użytkownikowi dokonywanie Darowizn na rzecz Fundacji, celem wsparcia jej działań statutowych.
 1. W celu dokonania Darowizny za pośrednictwem Strony Internetowej Użytkownik musi dokonać wpłaty. Dokonanie wpłaty wymaga kolejno:

             1. wyboru kwoty poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku lub wpisanie dowolnej kwoty, którą Użytkownik chce przekazać, w odpowiednim polu Formularza Darowizny;
             2. wyboru metody płatności spośród opcji dostępnych w Formularzu Darowizny;

             3. wypełnienia aktywnych pól Formularza Darowizny i podania wymaganych (obowiązkowych) danych takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail;

             4. zaznaczenia odpowiedniego pola pod Formularzem Darowizny, poprzez które Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia;

             5. potwierdzenia dokonania Darowizny, które następuje poprzez kliknięcie przycisku „Wpłać teraz”.

 1. Użytkownik przy dokonywaniu Darowizny może wybrać płatność za pośrednictwem serwisu PayPal – co oznacza, że Użytkownik dokonuje wpłaty przelewem online za pośrednictwem systemu szybkiej płatności PayPal.
  1.  
 2. Użytkownik jest zobowiązany do podania w Formularzu Darowizny danych prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością.
 3. W trakcie procedury dokonywania Darowizny – aż do momentu naciśnięcia przycisku „Wpłać teraz”, Użytkownik ma możliwość rezygnacji z Darowizny lub dokonywania w niej zmian, tj. wskazania wysokości kwoty przeznaczonej do wpłaty, metody płatności, oraz danych osobowych.
 4. Po dokonaniu przez Użytkownika Darowizny na adres poczty elektronicznej Użytkownika może zostać wysłana przez Fundację wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania Darowizny.
  1.  
  1.  
   1.  

§ 4
[Zamówienia]

 1. Użytkownik może przeglądać Produkty dostępne w Sklepie na Stronie Internetowej, a następnie je zamawiać po wypełnieniu Formularza Zamówienia i potwierdzeniu zawarcia Umowy.
 2. Fundacja umożliwia Użytkownikom dokonywanie zamówień Produktów dostępnych na Stronie Internetowej. Specyfikacja Produktów i ich opisy są dostępne w Sklepie na Stronie Internetowej.
 3. W celu zawarcia Umowy Użytkownik musi złożyć Zamówienie. Złożenie Zamówienia wymaga kolejno:

             1) wyboru Produktu przez dodanie go do elektronicznego koszyka poprzez kliknięcie odpowiednich przycisków;

             2) wypełnienia aktywnych pól Formularza Zamówienia i podania wymaganych (obowiązkowych) danych takich jak: imię i nazwisko, adres, na który ma zostać wysłany Produkt, telefon, adres e-mail;

             3) wyboru sposobu dostawy i płatności spośród opcji dostępnych w Formularzu Zamówienia;

             4) zaznaczenia odpowiedniego pola pod Formularzem Zamówienia, poprzez które Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia;

             5) potwierdzenia złożenia Zamówienia, które następuje poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. 

 1. Kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika Zamówienia z obowiązkiem zapłaty Ceny wraz z kosztami dostarczenia Produktu.

 2. Na mocy Umowy dotyczącej Produktu, Fundacja zobowiązuje się przenieść na Użytkownika własność Produktu zamówionego przez Użytkownika i wydać mu ten Produkt, a Użytkownik zobowiązuje się Produkt odebrać i zapłacić Fundacji Cenę w terminie określonym w Regulaminie. Użytkownik zobowiązuje się również do pokrycia kosztów dostawy Produktu, zgodnie z wybranym przez siebie sposobem dostawy.

 3. Użytkownik jest zobowiązany do podania w Formularzu Zamówienia danych prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością.

 4. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia przycisku Zamawiam z obowiązkiem zapłaty, Użytkownik ma możliwość rezygnacji z Zamówienia lub dokonywania w nim zmian, tj. wyboru innego Produktu, miejsca i sposobu dostarczenia Produktu, sposobu płatności, oraz danych do wysyłki.

 5. Po dokonaniu przez Użytkownika zamówienia Produktu, na adres poczty elektronicznej Użytkownika może zostać wysłana przez Fundację wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia go do realizacji.

 

§ 5
[cena]

 1. Ceny Produktów dostępnych na Stronie Internetowej określone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek VAT.

 2. Ceny Produktów podane na Stronach Internetowej nie obejmują kosztów dostawy Produktu.

 3. Koszty dostawy zamówionego Produktu są każdorazowo podawane na Stronie Internetowej w trakcie składania Zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę Produktu oraz koszty dostawy Produktu.

 4. Kwotą należną Fundacji jest kwota podana w podsumowaniu Zamówienia w chwili dokonywania zakupu przez Użytkownika.

 

§ 6
[sposoby i rodzaje płatności]

  1.  
 1. Użytkownik przy składaniu Zamówienia może wybrać następujące sposoby płatności:

             1) płatność z góry przelewem tradycyjnym – co oznacza, że Użytkownik dokonuje zapłaty przez dokonanie przelewu na konto bankowe Fundacji;
             2) płatność za pobraniem – co oznacza, że Użytkownik dokonuje zapłaty do rąk kuriera lub pracownika poczty, w momencie odbioru zamówienia;
             3) płatność z góry za pośrednictwem serwisu PayPal – co oznacza, że Użytkownik dokonuje zapłaty przelewem online za pośrednictwem systemu szybkiej płatności PayPal, dostępnym na Stronie Internetowej.

 1. Płatność jest realizowana poza Stroną Internetową.

 2. W przypadku wyboru płatności z góry za pośrednictwem serwisu PayPal, operatorem płatności jest PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą pod adresem 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg.

 3. Użytkownik nie może łączyć różnych form płatności przy jednym Zamówieniu.

 4. Użytkownik, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry przelewem tradycyjnym, powinien uiścić należną kwotę w ciągu 7 dni od złożenia Zamówienia.

 

§ 7
[dostawa zamówionego Produktu]

 1. Produkt zamówiony za pośrednictwem Strony Internetowej jest dostarczony na wskazany przez Użytkownika adres. Produkt dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej określonej na Stronie Internetowej.

 2. Produkty zamówione za pośrednictwem Strony Internetowej są dostarczane w dni robocze.

 3. Fundacja zobowiązuje się do wysłania Użytkownikowi Produktu w ciągu 5 dni roboczych liczonych od dnia zaksięgowania należnej kwoty na rachunku bankowym Fundacji.

 4. Do zakupionych Produktów dołączana jest faktura lub paragon w zależności od wyboru Użytkownika.

 5. W przypadku Produktów dostarczonych Użytkownikowi przez kuriera, Użytkownik jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności kuriera. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy, Fundacja zaleca sporządzenie protokołu szkody.

 

§ 8
[prawo odstąpienia od umowy]

 1. Konsument może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Fundacji lub na adres poczty elektronicznej Fundacji podany w Regulaminie.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. Skorzystanie przez Konsumenta z wzoru formularza nie jest obowiązkowe.

 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż dostawca Produktu.

 4. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.

 5. Fundacja niezwłocznie (nie później niż w terminie czternastu dni) od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Fundację, Fundacja nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 6. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 7. Konsument, który odstąpił od Umowy ma obowiązek zwrócić Produkt Fundacji lub przekazać go osobie upoważnionej przez Fundację do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Fundacja zaproponowała, że sama odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

 8. Fundacja może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta, który odstąpił od Umowy dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 9. Konsument, który odstąpił od Umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 10. Konsument, który odstąpił od Umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

§ 9
[reklamacje Produktu]

 1. Fundacja zobowiązuje się do dostarczenia Użytkownikom Produktu bez wad fizycznych i prawnych.

 2. W przypadku, gdy Produkt dostarczony Użytkownikowi ma wadę, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające Fundacji identyfikację Użytkownika i przedmiotu transakcji (takie jak np. imię i nazwisko, datę zakupu). W przypadku braku podania odpowiednich danych Fundacja może zwrócić się do Użytkownika o ich uzupełnienie.

 3. Reklamacja może zostać złożona przez Użytkownika w szczególności na adres: email@paulinazawadzka.com lub pisemnie na adres: Fundacja ARTONOMIA ul. Karola Szymanowskiego 38, 03-477 Warszawa.

 4. Fundacja jest zobowiązana do ustosunkowania się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Po rozpatrzeniu reklamacji Fundacja informuje Użytkownika o tym, czy uznaje jego żądanie za zasadne.

 5. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji przez Fundację lub wykonanie przez Użytkownika uprawnień wynikających z rękojmi za wady, wymaga dostarczenia Produktu do Fundacji, Użytkownik powinien, po uprzednim skontaktowaniu się z Fundacją, dostarczyć Produkt na adres wskazany przez Fundację, przy czym Produkt nie może być dostarczony Fundacji przesyłką za pobraniem. Produkt powinien zostać dostarczony w sposób pozwalający na uniknięcie jego uszkodzenia w transporcie. Użytkownik powinien dostarczyć wadliwy Produkt w stanie kompletnym.

 

§ 10
[pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń]

 1. Na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma ODR, utworzona na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców umożliwiający im pozasądowe rozstrzyganie sporów objętych ww. rozporządzeniem.

 2. W przypadku sporu pomiędzy Konsumentem a Fundacją dotyczącego złożonej przez Konsumenta reklamacji, Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma w szczególności prawo do złożenia wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym lub skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta.

 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.

 4. Fundacja oświadcza, że nie korzysta z polubownych metod rozwiązywania sporów.

 

§ 11
[dane osobowe]

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja ARTONOMIA, wpisana do Rejestru stowarzyszeń́, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000727327, NIP: 1132970144, regon: 369952766, email@paulinazawadzka.com.

 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się̨ zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), a także zgodnie z niniejszym regulaminem.

 3. W ramach działalności Strony Internetowej przetwarzane są dane osobowe Użytkowników, takie jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer konta bankowego.

 4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług lub Umowy, których stronami są Fundacja i Użytkownik.

 5. Fundacja zapewnia ochronę̨ danych osobowych, które przetwarza. W szczególności Fundacja stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i środki organizacyjne zapewniające ochronę̨ przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza on dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę̨ nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 6. W ramach działalności Strony Internetowej zbierane mogą być ponadto informacje o czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której nastąpiło przekierowanie do Sklepu dostępnego na Stronie Internetowej oraz rodzaju oprogramowania, z którego korzysta Użytkownik. Informacje te są wykorzystywane dla celów administrowania Stroną Internetową.

 7. Szczegóły na temat przetwarzania danych osobowych przez Fundację znajdują się w Polityce Prywatności.

 

§ 12
[zmiana Regulaminu]

 1. Fundacja jest uprawniona do zmiany niniejszego regulaminu z powodów takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana danych podawanych w formularzach lub zmiana funkcjonalności Strony Internetowej.

 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Fundację – który każdorazowo nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia udostępnienia nowego Regulaminu na Stronie Internetowej.

 3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na prawa i obowiązki stron powstałe przed dokonaniem takiej zmiany, w szczególności w przypadku Umów zawartych za pośrednictwem Strony Internetowej, zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

 

§ 13
[postanowienia końcowe]

 1. Regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej oraz w siedzibie Fundacji.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny, a w przypadku Konsumentów także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.

 3. Załącznikami do Regulaminu są: (i) wzór odstąpienia od umowy, (ii) wzór reklamacji.

 4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów z Fundacją jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Fundacji. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.

 

Załączniki:

 • Wzór formularza odstąpienia od Umowy

 • Wzór formularza reklamacji

 

Wzór formularza odstąpienia od Umowy zawartej na odległość (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

_____________________

(miejscowość i data)

Dane Konsumenta

Imię i Nazwisko: _____________________

Adres: _________________

Adres e-mailowy: ____________________

Tel. kontaktowy: _____________________

Numer zamówienia/data zawarcia Umowy: _____________________

Fundacja ARTONOMIA

ul. Karola Szymanowskiego 38

03-477 Warszawa

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2017 r. poz. 683) odstępuję od umowy zawartej w dniu ______________________ dotyczącej zakupu _________________________, odebranego w dniu ___________________.

W związku z tym proszę o zwrot zapłaconej przeze mnie ceny Produktu/Biletu:

*na następujący numer rachunku bankowego _____________________________________________;

*w inny sposób, czyli ________________________________.

_____________________

(podpis konsumenta)

Wzór formularza reklamacji

_____________________

(miejscowość i data)

Dane

Imię i Nazwisko: _____________________

Adres: _________________

Adres e-mailowy: ____________________

Tel. kontaktowy: _____________________

Numer zamówienia/data zawarcia Umowy: _____________________

Fundacja ARTONOMIA

ul. Karola Szymanowskiego 38

03-477 Warszawa

REKLAMACJA

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu _____________________ Produkt, tj. ____________________________________________________________ jest wadliwy.

Wada polega na ______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Wada została stwierdzona w dniu _____________________.

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny żądam:

 • wymiany Produktu na nowy* (art. 561 § 1);
 • nieodpłatną naprawę Produktu* (art. 561 § 1);
 • obniżenia ceny Produktu o kwotę __________ (słownie: _____________________) zł. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto______________________________

albo przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1);

 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny Produktu na konto __________________________________________________* (art. 560 § 1)

_____________________

(podpis konsumenta)

* proszę zaznaczyć właściwe.